Algemene leveringsvoorwaarden meubelen en leveringen

Informatie over onze steigerhouten meubelen, leveringen en voorwaarden.

Levertijd is momenteel circa 9 weken vanaf bestellen. Bijgewerkt op 15-6-2017.

 

Materiaal:

Wij gebruiken standaard nieuwe steigerhouten planken voor onze meubelen. Op aanvraag kunnen we ook gebruikte planken gebruiken. Het kan zijn dat de planken onderling van kleur verschillen. Wij gebruiken planken van  ca. 19,5 cm breed en 3 cm dik.

Wij geven geen garantie op de levensduur van deze meubelen, dit is afhankelijk van de plaats van gebruik en de afwerking. Het kan voorkomen dat het hout gaat werken, dit is vooraf niet in te schatten en hangt af van de plaats waar het meubel komt te staan. Denk hierbij aan factoren als warmte en vochtigheid.

De meubelen worden altijd geschuurd afgeleverd, er kunnen altijd nog wel splinters van het hout afkomen of ruwe plekken in zitten. Dit is inherent aan het houtsoort. Tegen een meerprijs kunnen wij de meubelen ook met een beits of lak behandelen. Wij adviseren om de meubelen wel te bewerken met een beits, olie of lak etc. Wij adviseren om voor de buitenmeubelen géén lak te gebruiken.

De planken kunnen een bolling hebben.

Er kunnen kieren tussen de planken zitten, soms is het niet mogelijk alles strak tegen elkaar aan te monteren. Dit komt door de eigenschappen van het hout. Ook kunnen de meubelen kromtrekken of uitzetten. Hout is een natuurlijk materiaal dat blijft werken, ook dit is mede afhankelijk van de plaats waar het meubel staat.

U kunt er voor kiezen om de schroeven wel of niet zichtbaar te plaatsen.

Bezorging:

Voor het bezorgen vragen wij een vergoeding. Voor leveringen in Belgie en Duitsland kunt u de bezorgkosten het beste aanvragen: info@lifestylewoonwinkel.nl

U ontvangt ongeveer een week van te voren van ons een leverdatum en een richtlijn voor een tijdstip. Hier kunnen geen rechten aan ontbonden worden. Mocht u eigenhandig binnen 2 dagen voor levering de levering afbellen of op een andere dag willen plannen dan berekenen wij de bezorgkosten wel aan u door. U kunt dan een nieuwe leverdatum afspreken waar wij u nieuwe bezorgkosten voor zullen doorbelasten. Richttijden kunnen door omstandigheden, file, weersomstandigheden of ander oponthoud verlaat worden. Wij houden altijd contact met de klant over de tijd. Mochten we op de dag zelf niet kunnen leveren omdat u niet aanwezig bent of om een andere reden ook dan zullen wij opnieuw kosten berekenen voor het opnieuw aanleveren van de meubelen/bestelling.

Wij leveren de meubelen tot aan de voordeur. U moet er zelf voor zorg dragen dat de meubelen op de juiste plek komen te staan. In overleg met de chauffeur is het in sommige gevallen wel mogelijk het meubel direct op de juiste plaats te zetten. Echter zijn wij niet aansprakelijk voor schade aangebracht tijdens het naar binnen dragen. Denk er aan dat de meubelen wel voldoende ruimte hebben om naar binnen of naar de tuin getild te worden. In principe worden al onze meubelen gemonteerd geleverd en moet er dus voldoende ruimte zijn,

Levertijd:

Wij hanteren een gemiddelde levertijd van circa 6 weken. Dit geldt ook voor de producten die op voorraad zijn aangezien deze moeten worden ingepland in de bezorgroute of eventueel nog behandeld moeten worden. In het hoogseizoen (April t/m September) zijn de levertijden aanzienlijk langer. De levertijden kunnen dan tot circa 16 weken oplopen. Indien u de meubelen besteld heeft en deze voor een specifieke gebeurtenis/feestje in huis wilt hebben en de meubelen zijn niet optijd klaar dan is dit geen reden om te annuleren. Spoedleveringen in overleg.

Betaling: 

Wij vragen altijd een aanbetaling van 50% van het totale bedrag. De kussens dienen altijd 100% vooruit betaald te worden. Zodra de aanbetaling binnen is dan plannen we uw bestelling in en krijgt u een richtdatum van levering. Het restant kunt u contant betalen aan onze chauffeur tijdens de levering.

Wij hanteren de wettelijk vastgestelde zichttermijn voor online aankopen. De zichttermijn of bedenktijd is de termijn waarbinnen u een product uit onze winkel kan beoordelen en retourneren. Er geldt een wettelijke termijn van 14 werkdagen. Indien u gebruik maakt van het retourneren van het aangekochte product dan zijn het eventuele transport/verzendkosten voor uw rekening. Op maat gemaakte meubelen kunnen niet worden geretourneerd.

De meubelen blijven eigendom van LSWW BV totdat het volledige aankoopbedrag voldaan is. LSWW BV kan bij het niet (volledig) betalen van de factuur het meubel weer retour halen.

Kussens:

Wij kunnen ook kussens voor uw meubels leveren. Het kan zijn dat de leverdatum pas kort voor levering bekend wordt gemaakt, we doen ons best om onze klanten op de hoogte te houden van de status.

Algemene of leveringsvoorwaarden

Van: LSWW BV
gevestigd en kantoorhouden te: Breda, Spinveld 47C 4815 HV hierna te noemen: Lifestylewoonwinkel.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, Lifestylewoonwinkel: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.1. afnemer: een wederpartij van Lifestylewoonwinkel die een natuurlijke persoon is of een persoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in die hoedanigheid als eindgebruiker of wederverkoper van de geleverde zaken;
1.2. consumentenkoop: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Lifestylewoonwinkel en een afnemer waarop Lifestylewoonwinkel deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lifestylewoonwinkel, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Lifestylewoonwinkel en afnemer zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offertes/Orderbevestigingen
3.1. Alle door Lifestylewoonwinkel uitgebrachte offertes zijn geldig voor een termijn van maximaal 14 dagen.
3.2. Lifestylewoonwinkel kan niet aan haar offerte c.q. Orderbevestiging worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3. Lifestylewoonwinkel is slechts aan haar offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Lifestylewoonwinkel daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lifestylewoonwinkel anders aangeeft.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Lifestylewoonwinkel niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.7 De afnemer dient de orderbevestiging/factuur zelf nauwkeurig te controleren. Lifestylewoonwinkel is niet verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen op de factuur/orderbevestiging.  De afnemer moet de maten, vorm, afwerking, behandeling etc zelf nauwkeurig te controleren en bij het ontdekken van fouten dit direct door te geven aan Lifestylewoonwinkel. Gebeurt dit niet 2 dagen na ontvangst factuur/orderbevestiging dan is deze bindend. Meubelen die volgens factuur/orderbevestiging geproduceerd zijn kunnen niet geretourneerd worden als blijkt dat deze foutief op de factuur/orderbevestiging stonden.

3.8 Alle meubelen van Lifestylewoonwinkel worden op maat gemaakt voor de klant.

Artikel 4. Levering
4.1. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
4.2. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4.3. Lifestylewoonwinkel behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke bezorgkosten afzonderlijk op te geven.
4.4. De door Lifestylewoonwinkel opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. In het hoogseizoen van april t/m september kunnen de levertijden oplopen tot ca. 10-18 weken.
4.5. Bij niet tijdige levering dient de afnemer Lifestylewoonwinkel schriftelijk in gebreke te stellen en Lifestylewoonwinkel een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
4.6. Lifestylewoonwinkel behoudt het recht om bij de in 4.5 genoemde zaken tot ontbinding over te gaan.
4.7. Lifestylewoonwinkel bezorgt tot de eerste deur begane grond. In overleg met Lifestylewoonwinkel kan de chauffeur de afnemer helpen met het op de plaats brengen van de goederen, eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer.

4.8 Wij bezorgen binnen Breda voor €25,- buiten Breda binnen Nederland rekenen wij bezorgkosten van €50,- De waddeneilanden en het buitenland kosten op aanvraag.
4.9 Wegens veiligheid kunt u niet contant betalen met briefjes van 100/200/500 aan de bezorger.

4.10 Indien de afnemer 24 uur van te voren de levering wilt verplaatsen zullen de bezorgkosten wel worden doorberekend.

4.11 Indien u de order wilt afhalen dan kan dat alleen op afspraak. U dient zelf voor voldoende hulp te zorgen om in te laden. Wij zijn vaak met andere werkzaamheden bezig waardoor we u niet kunnen helpen. Wilt u wel hulp van ons dan horen we dat graag een dag van te voren en zullen we 25,- doorbelasten.

4.12 De kussens kunnen  later geleverd worden dan de meubelen ivm het nameten van de meubelen.

Artikel 5. Wijziging/annuleren van de overeenkomst
5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Lifestylewoonwinkel zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Lifestylewoonwinkel de afnemer hierover tevoren inlichten.
5.4. In afwijking van het te deze bepaalde zal Lifestylewoonwinkel geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem worden toegerekend.

5.5 U kunt de order bij producten die al in productie zijn of waar al een leverperiode van bekend is alleen annuleren met annuleringskosten van 50% van de totale order.  Als dit nog niet bekend is dan zijn de annuleringskosten 30% van het totale aankoopbedrag.

Artikel 6. Garantie
6.1. Lifestylewoonwinkel garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
6.2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan genoemde garantie en de geleverde zaken gebreken vertonen is Lifestylewoonwinkel verplicht binnen 30 dagen nadat de afnemer hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
6.3. Lifestylewoonwinkel kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
6.4. De in 6.2 genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of verzorging of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Lifestylewoonwinkel, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Wij kunnen de producten dan niet meer retour nemen, ook niet als het product in een foutieve maat of behandeling geleverd is. De afnemer dient dit vooraf te controleren.
6.5. Indien de door Lifestylewoonwinkel verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.
6.6. De garantie vangt aan zodra de levering heeft plaatsgevonden.
6.7 De garantietermijn op de geleverde goederen bedraagt 1 jaar.

6.8 Wij hanteren de wettelijk vastgestelde zichttermijn voor online aankopen. De zichttermijn of bedenktijd is de termijn waarbinnen u een product uit onze winkel kan beoordelen en retourneren. Er geldt een wettelijke termijn van 14 werkdagen. Indien u gebruik maakt van het retourneren van het aangekochte product dan zijn het eventuele transport/verzendkosten voor uw rekening. Op maat gemaakte meubelen kunnen niet worden geretourneerd. Alle steigerhouten meubels worden speciaal voor afnemer op maat gemaakt en zijn geen voorraad producten.

Artikel 7. Intellectuele eigendom en auteursrechten
7.1.Onverminderd het overigens in de algemene leveringsvoorwaarden bepaalde behoudt Lifestylewoonwinkel zich de rechten en bevoegdheden voor die Lifestylewoonwinkel toekomen op grond van de auteurswet.
7.2. Alle door Lifestylewoonwinkel verstrekte stukken zoals, overeenkomsten, adviezen, schetsen, tekeningen, ontwerpen, digitale informatie, e-mails, fotomateriaal, prototypes en stofstalen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Lifestylewoonwinkel en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derde gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken, anders voortvloeit.
7.3. Lifestylewoonwinkel behoudt het recht de door de uitvoeringen van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. Alle door Lifestylewoonwinkel geleverde zaken blijven het eigendom van Lifestylewoonwinkel totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met Lifestylewoonwinkel gesloten overeenkomsten is nagekomen.
8.2. Door geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen bevestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Lifestylewoonwinkel zo snel als redelijk verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 9 Gebreken; klachttermijnen
9.1. De afnemer dient de gekochte zaken bij levering- of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • of de juiste zaak geleverd is;
  • of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen
  • of indien deze ontbreken
  • of aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

9.2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de afnemer deze schriftelijk (service@lifestylewoonwinkel.nl)  binnen 5 werkdagen na levering aan Lifestylewoonwinkel te melden. Klachten via social media worden niet in behandeling genomen en zullen ook per direct verwijderd worden.
9.3. Een niet zichtbaar gebrek dient de afnemer binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering schriftelijk te melden aan Lifestylewoonwinkel.

 

Artikel 10 Prijsverhoging
10.1. Indien Lifestylewoonwinkel met de afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is Lifestylewoonwinkel niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
10.2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
10.3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5%.

Artikel 11. Betaling
11.1. Betaling dient te geschieden middels een aanbetaling van 50% vooraf en het restant contant (of direct per bank of pin) bij de bezorging of bij levering op een door Lifestylewoonwinkel aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.

11.2. Kussens en asseccoires dienen geheel vooraf betaald te worden.
11.3. Na het verstrijken van de factuurdatum is de afnemer in verzuim; de afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
11.4. In geval van faillissement of surseance van de afnemer zijn de vorderingen van Lifestylewoonwinkel en de verplichtingen van de afnemer jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
11.5. Indien er met Lifestylewoonwinkel is overeengekomen een korting toe te kennen ongeacht de hoogte van een percentage, en de betaling geschied niet binnen daarvoor gestelde termijn lid. 11.1 is Lifestylewoonwinkel gerechtigd om de korting op te heffen.

Artikel 12. Incassokosten
12.1. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer.
12.2. Indien de afnemer in gebreke blijft, zal de vordering uit handen worden gegeven aan gerechtsdeurwaarders.
12.3. Indien Lifestylewoonwinkel aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
12.4. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executie kosten komen eveneens voor rekening van de afnemer.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1. Indien Lifestylewoonwinkel aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Lifestylewoonwinkel te verstrekken uitkering, althans tot maximaal eenmaal het factuurbedrag, althans het gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van gebruiker voor directe schade is ten allen tijde beperkt tot maximaal €10.000
13.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lifestylewoonwinkel aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13.3 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 6 van deze voorwaarden.
13.4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en of grove schuld en of verwijtbaar afhandelen van Lifestylewoonwinkel of haar ondergeschikten.
13.5. Lifestylewoonwinkel bezorgt tot de eerste deur begane grond. In overleg met Lifestylewoonwinkel kan de chauffeur de afnemer helpen met het op de plaats brengen van de goederen, eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening van de afnemer. Dit kan alleen als de bezorger hier tijd voor heeft en hij mag dit weigeren.

Artikel 14. Overmacht
14.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Lifestylewoonwinkel geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lifestylewoonwinkel niet in staat is haar verplichting na te komen.
14.2. Lifestylewoonwinkel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lifestylewoonwinkel haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3. Tijdens overmacht worden de leverings en andere verplichtingen van Lifestylewoonwinkel opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lifestylewoonwinkel niet mogelijk is langer duurt dan 10 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.4 Indien Lifestylewoonwinkel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde. c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverd. c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarden heeft.

Artikel 15. Materiaal steigerhout

15.1 Al onze meubels worden door ons met zeer veel zorg in onze eigen werkplaats geproduceerd. De meubels worden geschroefd en daar waar nodig gelijmd. Wij schuren al onze meubels. Echter kunnen er altijd nog oneffenheden, splinters etc in de planken blijven zitten. We kunnen de schroefgaten op verzoek van de klant (tegen een meerprijs) weg werken met houtvuller.

15.2 Al onze meubels worden gemaakt van vers gezaagd of gebruikte steigerplanken (Vuren hout klasse C).  De dikte en kleur van de planken kunnen per partij verschillen. Steigerhout is robuust. Dit betekent dat het hout, met name oud steigerhout, nooit egaal is en sporen van gebruik bevat zoals deukjes, oneffenheden, puntjes en hars-plekken (op hars-plekken zal geen enkele behandeling intrekken). Een kaarsrechte plank van steigerhout bestaat niet, maar dit is dan ook de charme van gebruikt steigerhout! Planken kunnen een kromming hebben en de dikte van de planken kunnen verschillend zijn waardoor bijvoorbeeld een tafelblad niet geheel recht is.

15.3 Steigerhout is een natuurproduct, het is vurenhout klasse C,  het zal onder invloed van de luchtvochtigheid dus altijd iets werken (uitzetten of krimpen). De planken kunnen dan krom gaan staan. Zie steigerhout niet als een materiaal dat zich laat “temmen” zoals eikenhout of hardhout. In steigerhout kunnen scheurtjes en kiertjes ontstaan afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid.  Als u een absoluut recht meubelstuk wilt kunt u bij ons altijd informeren naar andere houtsoorten.

15.4 Elke plank is weer anders en reageert anders op de behandeling, het kan dus zijn dat de behandeling op 1 meubelstuk verschillende tinten bewerkstelligt. Bij het verouderen van het hout (dit kunt u bij ons bestellen) kan het hout ook elke keer anders reageren op de behandeling. De ene keer pakt de behandeling lichter of juist donkerder uit. De meubelen in de showroom of foto’s van andere meubelen zijn geen garantie voor het zelfde effect. Wij kunnen vooraf nooit inschatten hoe donker het hout gaat worden. Ook kunnen er bepaalde plekken op de meubelen zitten die de behandeling niet “pakken”. De planken worden met banden vast gezet tijdens het vervoer. Deze banden zitten zo strak dat deze zichtbaar blijven op de meubelen. Zeker als er een behandeling op de meubelen zal komen zie je dit. Hier is niks aan te doen en niet te voorkomen. Dit hoort bij het houtsoort en is voor de doelen waarvoor dit hout normaliter gebruikt wordt (Steigerbouw) geen probleem. U dient hier dus goed bewust van te zijn want de meubelen worden voor dit soort redenen niet retour genomen. Dit is inherent aan het houtsoort en geeft juist de stoere en robuuste uitstraling.

15.5 Tevens hebben de steigerplanken altijd een bolle kant, hierdoor is het niet vreemd als de meubelen niet recht zijn. Kastdeuren kunnen soms niet helemaal strak sluiten of scheef zijn. Er kunnen kieren ontstaan of er steken stukken verder uit dan andere. Het hout is absoluut niet recht of strak, wilt u dat wel dan moet u voor een ander houtsoort kiezen.

Artikel 16. Toepasselijk rechtvaardigen
16.1. Op elke overeenkomst tussen Lifestylewoonwinkel en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
17.1. Deze voorwaarden zin gedeponeerd onder nummer  ten kantore van de Kamer van Koophandel Amersfoort. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals de gold ten tijden van het totstandkomen van de onderhavige transactie

 

2 Responses to “Algemene leveringsvoorwaarden meubelen en leveringen”

  1. cobie 27 mei 2013 at 21:38 Permalink

    levert u ook in België?

  2. Vivian 11 juni 2013 at 10:40 Permalink

    Misschien lees ik eroverheen, maar wat zijn de bezorgkosten binnen Nederland?

Geef een reactie